Grote geloofsovertuigingen

De grootste Christelijke Geloofsovertuigingen

In de Christelijke Religie zijn inmiddels verschillende splintergroepen onstaan. De grootste verschillen tussen deze groeperingen zullen wij hier bespreken.

Het Christelijke geloof is gebaseerd op het verhaal van 1 Almachtige God, die de Hemel en de Aarde schiep, en alles wat er op leeft. Ook heeft hij bewust de Mensheid geschapen en ons, “kinderen van God” opgescheept met een spciale taak. Maar omdat ieder mens een eigen wil heeft en ieder mens zondig is, ging het al snel de verkeerde kant op. Meerdere malen heeft God de mensheid bijna uitgeroeid, om daarna weer opnieuw te beginnen. Dit alles is beschreven in het Oude Testament. Het Christendom gelooft dat God 2000 jaar geleden een speciale afgezant naar de Aarde heeft gezonden. De in het huidige Israel geboren timmermans zoon met de naam Jezus Christus begon al op vroege leeftijd te prediken tegen alles wat in zijn ogen niet klopte en kreeg een groot aantal volgelingen. Deze dicipelen deden verslag van zijn avonturen en deze werden in het jaar 500 vormgegeven in een verzameling geschriften die men nu het Evangelie genoemd en staat beschreven in het Nieuwe Testament.

Hoe kan het dat er verschillende Christelijke groeperingen zijn?

Toen de Frankse bezetter in de 4eeeuw na Chr. het Christelijke geloof (onder bedreiging van marteling en de doodstraf) in de Lage Landen introduceerden, was het natuurlijk de bedoeling dat iedereen hetzelfde ging geloven. Dit bleek in de praktijk nogal moeilijk. Alhoewel men het over de grote lijnen eens was, begonnen er toch onderlinge verschillen op te treden. De boekdrukkunst was op dat moment nog niet uitgevonden dus de vertellingen van de Christelijke Religie en de hierbij gegeven uitleg verschilden per streek en per religieuze leider. Voor het overkoepelende doel – de onderdanen onder controle te houden- maakten deze verschillen weinig uit. Vandaar dat deze werden getolereerd. De kleine verschillen groeiden uit tot verschillende onderlinge stromingen en al gauw bleek dat dit voor de machthebbenden een positieve bijwerking had: Nu kon men juist deze onderlinge verschillen gebruiken als excuus om onderlinge rivaliteit te creeeren en oorlog te voeren.. Tot op heden blijven de gelovigen vast houden aan deze verschillen en zijn in Nederland de volgende groeperingen te herkennen.

Wat is het verschil tussen de Rooms-Katholieken en de Protestanten?

Het verschil is eigenlijk heel eenvoudig. Bij de Rooms-Katholieken is er sprake van een duidelijke hierarchische leiding. De Paus staat aan het hoofd en heeft de leiding over alle christelijke gelovigen. De kapelaan en de pastoor zijn in de kerk de baas en geven preken, nemen de biecht af, delen straffen uitdelen en vergeven zonden. In de Protestante Kerk wordt iedereen gelijk geacht en gaat het meer om de persoonlijke verantwoordelijkheid en band met God.

Wie had welk geloof?

Tot welke splintergroepering je behoorde, had eerder te maken met de geografische lokatie van een persoon dan met de daadwerkelijke geloofsovertuiging. De lokale heersers beslisten immers op welke wijze zijn onderdanen moesten geloven. Al in de 7eeeuw na Christus (200 jaar na de invoering van het Christelijke Geloof onder het regime van de Franken) werden de onderlinge geloofsverschillen aangevoerd als reden tot oorlog met de naastliggende graafschappen en bischopsdommen, met als trieste toppers verschillende kruistochten en godsdienstoorlogen. De meest bekende en ook meest gruwelijke die ook nu nog onderdeel van de Nederlandse Geschiedenisles uitmaakt, was wel de Tachtigjarige oorlog (1568 tot 1648). Ook nu is het geloof wat iemand heeft nog steeds sterk gerelateerd aan de geografische locatie en de sociale omgeving.